Bereikbaarheid & Mobiliteit

Wij realiseren een toekomst voor Regio Alkmaar waarin personen en goederenvervoer op een duurzame wijze prima is geregeld.

De ontsluiting van bedrijventerreinen voor personeel, consumenten maar vooral van het goederen vervoer moet optimaal zijn. Niet alleen in de daluren maar ook tijdens de spits. De bedrijventerreinen worden ontsloten op de regionale infrastructuur en maken tot nu toe weinig gebruik van openbaar vervoer of vervoersbewegingen over het water. Mede als gevolg van de bevolkingsgroei door het toenemend aantal woningen dus inwoners wordt de regionale infrastructuur zwaar belast. Congestie ofwel filevorming is aan de orde van de dag. Om die reden zijn ook de bedrijventerreinen niet optimaal ontsloten waardoor men er slecht op of af kan. Wij stimuleren werkgevers om van meer duurzame mogelijkheden gebruik te maken door het gebruik van de fiets en het deelverkeer voor het personeel te stimuleren. De parkeerdruk op de bedrijventerreinen zal dan ook navenant afnemen. Tevens zullen wij de overheden ondersteunen bij het maken van mobiliteitsvisies en mobiliteitsplannen waardoor wij ruim op tijd zien waar het gaat knellen. Zodra wij weten waar het gaat knellen kunnen wij plannen in voorbereiding nemen of de toename van verkeersintensiteiten remmen waardoor de situatie beheersbaar blijft. Naast het streven naar bovenomschreven voorzieningen bereiden wij ons voor op de toekomstig te gebruiken energievoorzieningen voor het beroepsgoederenvervoer zoals waterstof laadpunten en laadpalen voor vrachtauto’s.